Общи условия за продажба и доставка

>>> DOWNLOAD УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА <<

Подадена в канцеларията на секретаря на окръжния съд на Милано, Италия.

КЛАУЗА 1: ПРИЛОЖИМОСТ

Тези условия са приложими за всички продажби и доставки на GVZ Components srl (наричано по-долу GVZ) на своите клиенти, освен ако не е направено отклонение от което и да е такова условие в писменото потвърждение на поръчката. Клиентът е неприятенvocумело се подчинява и приема тези условия, като прави поръчката в GVZ. Изключва се приложимостта на условия, предложени от клиента, освен ако тези условия не са били изрично приети от GVZ в писмен вид.

КЛАУЗА 2: ОФЕРТИ И СПОРАЗУМЕНИЕ

Никакви устни или писмени оферти (дори ако са направени чрез ценови листи, издадени от GVZ или оферта) не обвързват GVZ. Само с писменото потвърждение на GVZ за поръчката, направена от клиента, споразумението с клиента ще бъде вписано и влиза в сила.

КЛАУЗА 3: ЦЕНИ

Цената, договорена в потвърждението на поръчката, е изчислена за доставка франко завод Милано (Incoterms в последната му версия) без ДДС, разходите за опаковка и товарене, освен ако не е уговорено друго в писмен вид. Независимо от всичко останало в тези условия, в случай че правителствен орган наложи тарифи, мита или данъци върху стоките, които не са били предвидени от GVZ, тогава GVZ си запазва правото по свое усмотрение да прехвърли тези допълнителни разходи на клиента. Цените подлежат на промяна от време на време. GVZ ще предостави на клиента писмено известие тридесет (30) дни преди датата на влизане в сила на всяка такава ценова промяна.

КЛАУЗА 4: КОЛИЧЕСТВА

За всички обемни поръчки отклонение от 5% повече или по-малко от поръчаното количество ще представлява съответствие с поръчката на купувача и единичната цена ще продължи да се прилага, освен ако изрично не е уговорено друго в писмен вид между страните.

КЛАУЗА 5: ДОСТАВКА И ВРЕМЕ ЗА ДОСТАВКА

A. Доставката се извършва Ex Works Milano, освен ако не е договорено друго в писмена форма (Incoterms в последната му версия).
B. Срокът за доставка започва да тече от датата на писмено потвърждение на поръчката от GVZ, но не и докато GVZ не получи от клиента информацията и материалите, необходими за изпълнение на поръчката. Ако клиентът не е предоставил на GVZ информацията и материалите, необходими за изпълнение на поръчката в рамките на две седмици след потвърждението на поръчката, GVZ има право да анулира поръчката и да прекрати договора и клиентът носи отговорност за всички разходи, направени от GVZ, включително разумна надбавка за пропорционално оценени непреки разходи и очаквани печалби.
C. Ако потвърждението на поръчката или офертата споменава време за доставка, това време ще се счита за целеви период. Забавянето на срока за доставка не дава право на клиента да претендира обезщетение, да откаже стоката или да анулира изцяло или частично договора. GVZ има право да изпълни поръчката чрез частични доставки. Освен ако не е налице непреодолима сила от страна на GVZ, клиентът има право да анулира договора, ако след изтичане на времето за доставка е договорено ново време за доставка с подновено изтичане на времето за доставка, като клиентът всякакви други права на защита, по-специално без иск за обезщетение.
D. Времето за доставка приключва в момента, в който GVZ информира клиента, че стоките са готови за изпращане в неговата фабрика или склад.
E. GVZ доставя съгласно Incoterms в последното му издание.

КЛАУЗА 6: ТРАНСПОРТИ - РИСК ОТ ЗАГУБА

A. Транспортът се организира от клиента на негов собствен риск и сметка. Този риск също така включва всякакви преки или косвени щети на доставените стоки или на трети страни или GVZ от тези стоки.
B. Ако бъде поискано писмено, GVZ ще се погрижи за транспортирането на риск и за сметка на клиента по най-подходящия според него начин. При писмено искане на клиента GVZ ще застрахова транспортния риск.
C. Целият риск от загуба преминава върху клиента при доставката на стоките на клиента Ex Works Milano или по друг начин, изрично уговорен в писмен вид.

КЛАУЗА 7: УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

A. Доколкото не са договорени други условия на плащане, плащането ще бъде извършено нетно в рамките на тридесет (30) дни след датата на фактурата. GVZ си запазва правото да изисква авансово плащане изцяло или частично или да изисква наложен платеж.
B. Всички плащания се извършват без никакви удръжки или прихващания - освен ако GVZ не е признал писмено насрещен иск на клиента - в офиса на GVZ или по посочената от него пощенска или банкова сметка. Чернови и чекове ще се приемат само ако са изрично предварително договорени в писмена форма от GVZ и при условие, че клиентът ще поеме за своя сметка всички разходи във връзка с осребряването на трата или чек и с всяко тяхно джиросване или удължаване. При плащане с трата клиентът гарантира приемането и плащането от страна на платеното лице. Клиентът изрично приема, че GVZ не носи отговорност за забавяне на връщането на черновата в случай на неприемане. При плащане с чек клиентът гарантира плащането му от платеца.
C. В случай, че доставките се извършват на части, тези условия за плащане важат за всяка доставена част поотделно.
D. Клиентът е длъжен да заплати, независимо дали е прегледал или не стоката.
E. Ако възникне забавяне на доставката поради обстоятелства, за които клиентът може да носи отговорност, притежаваната сума ще бъде дължима на първоначалната дата на изпращане. Съхранението на стоките от името на клиента се извършва на риск и за сметка на клиента. Ако финансовото състояние на клиента или на акцептанта на нареждането се е влошило, преди момента, в който вземането стане изискуемо за плащане или докато тратата тече, или ако GVZ получи неблагоприятна информация за клиента или акцептанта, клиентът е длъжен да организирайте незабавно плащане, ако GVZ изисква това. Ако клиентът е в забава с плащанията си, GVZ може, независимо от евентуални допълнителни претенции, да отложи изпълнението на задълженията си, произтичащи от всички споразумения, сключени с клиента, или да се откаже от всички споразумения, като начисли всички направени разходи.
F. Ако клиентът не плати в рамките на договорения срок, GVZ има право, без никакви доказателства за неизпълнение, да начисли на клиента лихва, равна на банковата лихва, но най-малко 7% годишно, без да се засягат други средства за защита, достъпни за GVZ.
G. Ако след по-нататъшното изтичане на дата за плащане, както е посочено в препоръчано писмо, не е получено плащане, клиентът ще бъде таксуван допълнително за сумата на таксите за извънсъдебно събиране. Ако е необходимо съдебно събиране, клиентът се таксува и за разходите по него.

КЛАУЗА 8: МОДИФИКАЦИЯ НА ДОГОВОРНИТЕ СТОКИ

GVZ си запазва правото да променя спецификациите на стоки, проектирани от неговите доставчици и/или производители, при условие че модификациите няма да повлияят съществено на работата на стоките.

КЛАУЗА 9: АНУЛИРАНЕ НА ПОРЪЧКИ

Клиентът няма право да анулира поръчки, освен в случаите, предвидени в член 5, след писмено приемане от GVZ. Ако GVZ приеме анулиране, клиентът носи отговорност за такси за прекратяване, които включват корекция на цената въз основа на количеството действително доставени стоки и всички разходи, преки или непреки, направени и поети за договора, заедно с разумна надбавка за пропорционално разходи и очаквани печалби.

КЛАУЗА 10: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИМУЩЕСТВО

A. До окончателното уреждане от клиента на плащанията, дължими към GVZ, GVZ ще запази собствеността върху всички доставени от него стоки като гаранция за плащане на всички дължими без изключение; следователно, докато пълното плащане на сумата, дължима на GVZ, не е засегнато, клиентът няма да има право да отпуска заем, да залага или поставя под ипотека доставените му стоки, нито да наема, дава назаем или по какъвто и да е начин или под каквото и да е заглавие ги отстранете от бизнеса; клиентът обаче е упълномощен в рамките на обичайния ход на дейността да продаде стоките, при условие че го прави срещу плащане в брой или посочва уговорката за собственост, направена от GVZ.
B. Изпълнението, ако има такова, от GVZ на права, на които има право въз основа на уговорката за собственост, включително запор на стоките, по никакъв начин не може да се счита за действие, водещо до анулиране на споразумението.
C. Клиентът е длъжен незабавно да информира GVZ, ако запорът на стоките е извършен от трети лица или ако другите мерки по отношение на стоките са предприети от трети лица.
D. С настоящото клиентът прехвърля на GVZ, това като гаранция за плащане на всичко, което се дължи на GVZ без изключение, всички искове, които вече съществуват или в бъдеще ще бъдат получени от клиента срещу трети страни по отношение на доставката или предоставянето на разположение на тези трети страни от клиента по какъвто и да е начин или под каквото и да е наименование на стоки, доставени от GVZ на клиента. По искане на GVZ клиентът ще предоставя всеки път точна писмена спецификация на всички свои претенции към трети страни на дата, която ще бъде определена от GVZ. Доколкото прехвърлянето на тези вземания не може да се осъществи законно в този момент, тъй като те се основават на все още несъществуващи правоотношения, прехвърлянето ще се извърши с получаване на спецификацията от GVZ, която служи за приемане на цесията.
E. По искане на GVZ, клиентът трябва да уведоми писмено съответните длъжници за цесията и да направи всички други необходими или желателни неща, за да придаде на цесията пълна правна сила. Клиентът трябва незабавно да уведоми GVZ, ако запорът на преотстъпените искове е направен от трети страни или ако трети страни предприемат други мерки по отношение на исковете.

КЛАУЗА 11: ГАРАНЦИЯ

A. Освен ако не е посочено друго тук, GVZ гарантира доставените стоки изключително срещу дефектна изработка или използване на дефектни материали и че тези стоки ще отговарят на взаимно договорени писмени спецификации, чертежи и други описания за периода, посочен в 11.D. Освен това GVZ гарантира, че към момента на доставката GVZ има право на собственост върху стоките, които са освободени и освободени от всякакви права на задържане и тежести.
B. Тази гаранция е невалидна, ако дефектът е причинен от неправилна употреба от страна на клиента, небрежност, неправилна инсталация или тестване, опити за ремонт, които не са разрешени от GVZ, неоторизирана промяна или използване на каквито и да е такива стоки с консумативи, които не отговарят на спецификациите на производителя, или друга причина извън обхвата на нормалното употреба или злополука, пожар или друга опасност.
C. Независимо от горното, GVZ не гарантира, че неговите продукти са подходящи за предвиденото конкретно приложение или нужда на клиента.
D. Гаранцията започва в деня на доставка на стоките и е валидна за период от една година от датата на изпращане и обхваща следните продукти: включително, но не само, термостати, предпазители за мотори, термоконтроли, сензори, превключватели, газови сензори и други подобни продукти.

КЛАУЗА 12: ЖАЛБИ

Всички претенции към GVZ на основание непълна или неправилна доставка вече не са валидни, в случай че съответната жалба не е подадена писмено до GVZ в рамките на четиринадесет (14) дни след получаване на стоките (или в случай на доставка на поръчката на части, в рамките на четиринадесет (14) дни след получаване на съответната част). Освен това искове на основание видими дефекти вече не са валидни, ако клиентът не е регистрирал предполагаемия дефект в товарителницата или известието за получаване веднага след получаване на стоките. Когато GVZ разглежда жалба, това не означава, че счита жалбата за направена навреме или за основателна. Върнатите стоки се приемат изключително след предишна доставка до GVZ и при условие, че са изпратени с платен транспорт. Рекламацията не дава право на клиента да задържи плащането или от своя страна да прихване сумата за плащане. Ако GVZ прецени, че рекламацията е направена навреме и е основателна, GVZ, в случай на непълна доставка, ще поправи недостатъка или, в случай на неправилна доставка, ще поправи „неправилната“ стока или ще я замени с друга, при GVZ опция, без GVZ да носи отговорност за каквито и да било искове за щети.

КЛАУЗА 13: СТАНДАРТ ЗА КАЧЕСТВО И ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

A. Леки несъвършенства в качеството и измерванията не представляват нарушение на договора.
B. Приема се, че клиентът се е уверил, че стоките са подходящи за целта, за която иска да ги използва. Следователно GVZ не носи отговорност, когато стоките не отговарят на тази цел.
C. GVZ не носи отговорност за технически или други съвети, дадени от него, или за услуги, предоставени от него.
D. GVZ не носи никаква допълнителна отговорност освен спазването на своите ангажименти, произтичащи от КЛАУЗА 11 (Гаранция) или от КЛАУЗА 12 (Жалби). Изключени са всички допълнителни задължения, с изключение на тези, основани на умисъл или груба небрежност на самия GVZ. Така че отговорността за умишленост или груба небрежност на персонала на GVZ също е изключена.
E. Трябва ли GVZ да носи отговорност за нарушаване на договора си, единствен и изключителен maxимуществената отговорност в никакъв случай не надвишава общата покупна цена по приложимия договор минус покупната цена за всеки продукт, доставен и приет по този договор преди възникването на нарушението.

КЛАУЗА 14: ФОРС-МАЖОР

В случай че GVZ е възпрепятстван да изпълни задълженията си по споразумението поради непреодолима сила, GVZ има право без съдебна намеса да спре изпълнението на споразумението или да счита споразумението за изцяло или частично прекратено, по избор на GVZ, без GVZ да бъде прекратено носи отговорност за всякакви искове за щети или гаранция. Форсмажорни обстоятелства в този случай трябва да се разбират като всякакви обстоятелства, както предвидени, така и непредвидени, в резултат на които спазването на договора вече не може да се очаква разумно от клиентите, включително като илюстрация, но не и като ограничение. Война, саботаж, бунт, бунт или други безредици, действия на враждебни държави, смущения в транспорта, стачки, аварии, пожар, експлозия, буря и други природни бедствия, недостиг на работници, недостиг на бензин, недостиг на суровини или машини, технически повреди , девалвация и инфлация, както и внезапни увеличения на вносните мита и приходи и/или данъци и забавени доставки от доставчици. В такива случаи GVZ има право да раздели пропорционално между своите клиенти наличните стоки.

КЛАУЗА 15: ПАТЕНТНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

A. GVZ ще предпази клиента от отговорност да обезщети клиента за всички разходи, щети и лихви, на които клиентът може да бъде осъден с окончателно и окончателно решение или които съгласно споразумение, постигнато по приятелски начин, могат да станат дължими в резултат на искове на трети страни във връзка с доставка на стоки от GVZ до клиента.
B. Тази защита се прави при условие, че клиентът информира GVZ незабавно за предполагаемото нарушение, предоставя на GVZ оригиналите на всички писма и правни документи, разменени във връзка с нарушението, и освен това предоставя на GVZ пълномощно и пълномощно да води спорове и съд производство, евентуално произтичащо от това, водено от адвокат, назначен от GVZ в съответствие с инструкциите, дадени от GVZ.
C. Гореспоменатата защита не е приложима в случай, че нарушението е резултат от факта, че стоките са адаптирани към спецификациите, предоставени от клиента, или е резултат от промени или добавки, направени от стоките, след доставка от GVZ, или е резултат от други обстоятелства, за които клиентът разумно може да носи отговорност.
D. Освен това GVZ не носи отговорност, ако клиентът, след като е бил информиран за предполагаемото нарушение, продължи, освен ако GVZ не е дал своето писмено разрешение за това.
E. Гореспоменатото е единствената и изключителна отговорност на GVZ във връзка с нарушаване на права или трети страни и GVZ по никакъв начин не носи допълнителна или друга отговорност пред клиента.

КЛАУЗА 16: НЕОТКАЗ ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

В случай на неизпълнение от страна на клиента, GVZ може да откаже извършването на по-нататъшна доставка. Ако GVZ избере да продължи да извършва доставки, действието на GVZ не представлява отказ от искане за неизпълнение от страна на клиента, нито по никакъв начин засяга правните средства за защита на GVZ за всяко такова неизпълнение.

КЛАУЗА 17: ПРЕКРАТЯВАНЕ

Ако клиентът не спази, надлежно или навреме, всяко задължение, което може да произтича от споразумение, сключено с GVZ, както и в случай на фалит, спиране на плащането, закриване или ликвидация на компанията на клиента, той трябва да е в неизпълнение по закон и GVZ има право, без да изпраща уведомление за неизпълнение и без съдебна намеса, да забави изпълнението на споразумението или да прекрати споразумението изцяло или частично, по избор на GVZ, без GVZ да носи отговорност за обезщетение или гаранция , но независимо от по-нататъшните права на GVZ. В тези случаи всички претенции, които GVZ има към или дължими от клиента, са дължими незабавно и без забавяне.

КЛАУЗА 18: ПРЕДАВАНЕ

Правата и задълженията на клиента по силата на тези правила и условия не могат да бъдат възложени от клиента по друг начин освен на наследници и правоприемници на целия бизнес на клиента. GVZ има право да възложи и прехвърли всички свои задължения и права по договора с клиента на трета страна, след писмено съобщение до клиента.

КЛАУЗА 19: ДОКАЗАТЕЛСТВА

При доказване на противното, административните данни и счетоводните записи на GVZ са окончателно доказателство във връзка със сключените от клиента споразумения.

КЛАУЗА 20: ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, КОМПЕТЕНТЕН СЪДИЯ

Италианското законодателство е изключително приложимо към правните отношения между GVZ и клиента. Компетентният съдия в Милано има на първа инстанция изключителна юрисдикция по отношение на решаването на спорове между GVZ и клиента. Приложимостта на Виенския пакт за покупка е изрично изключена.

КЛАУЗА 21: ЕКСПОРТЕН КОНТРОЛ

В съответствие с американските и местните (по-специално италиански) закони за контрол на износа, купувачът се съгласява, че всеки лиценз за износ или друга документация ще бъде получена преди износа на всеки продукт или технически данни, придобити от купувача от GVZ. Съответно купувачът няма право да продава, изнася, реекспортира, прехвърля, отклонява или по друг начин да не се разпорежда с такъв продукт или технически данни пряко или непряко на което и да е лице или фирма или държава, или държави, в нарушение на законите или разпоредбите на законите на САЩ или местните закони (по-специално италианските закони). Освен това купувачът се съгласява да уведоми всяко лице, което получава такива продукти или технически данни от купувача, за необходимостта да спазва тези закони и разпоредби. Купувачът се съгласява за своя сметка да осигури такива лицензи и документи за износ и внос, които са необходими за закупуване и препродажба на продуктите. В случай на отказ на лиценз за износ, купувачът няма право да върне продукти или технически данни или да иска обезщетение.

КЛАУЗА 22: СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНИТЕ ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА И ПОДКУПВАНЕТО

A. Както GVZ, така и Клиентът представляват, гарантират и се задължават да спазват всички закони за борба с корупцията и подкупите или подобно законодателство, кодекси, правила, политики и разпоредби, приложими за изпълнението на задълженията им във връзка с всяка поръчка и да не предприемат никакви действия или разрешават, разрешават или толерират всякакви действия в нарушение на законите за борба с корупцията и подкупите.
B. За избягване на съмнение клиентът декларира и гарантира на GVZ, че:

 • Клиентът и доколкото му е известно, неговите партньори, служители, директори, служители, агенти и всеки, действащ от негово име (наричани заедно „Представителите“) спазват всички приложими закони за борба с подкупите и корупцията, включително САЩ Закон за чуждестранните корупционни практики и Закон за подкупите на Обединеното кралство от 2010 г. (наричани заедно „Закони за борба с подкупите“).
 • Нито клиентът, нито доколкото му е известно, някой от неговите представители, пряко или непряко, е предлагал, плащал или разрешавал даването на пари или нещо ценно на който и да е: (a) Държавен служител; (б) физическо или юридическо лице; или (в) друго физическо или юридическо лице, докато знае или има причина да вярва, че част или цялото плащане или нещо със стойност ще бъде предложено, дадено или обещано, пряко или непряко, на държавен служител или друго физическо или юридическо лице; за целите на: (d) повлияване на всяко действие или решение на такъв държавен служител или такова лице или образувание в неговото/нейното официално качество, включително решение за извършване, пропуск или неизвършване на действие в нарушение на неговите/ нейните законови задължения или правилно изпълнение на функциите; или (д) склоняване на такъв правителствен служител или такова лице или образувание да използва своето влияние или позиция с което и да е правителствено образувание или друго лице или образувание, за да повлияе на действие или решение; с цел получаване или задържане на бизнес за, насочване на бизнес към или осигуряване на неправомерно предимство за GVZ или клиента.
 • Нито клиентът, нито доколкото му е известно, който и да е от неговите представители има лична, бизнес или друга връзка или връзка с който и да е правителствен служител или близък член на семейството на който и да е държавен служител, който може да носи отговорност за или надзор на бизнес дейности на клиент или което и да е от неговите дъщерни дружества, различни от връзки или асоциации, които са били разкрити в писмена форма на GVZ.
 • Нито клиентът, нито доколкото му е известно, който и да е от неговите представители е или е бил обект на каквото и да е разследване, разследване или изпълнително производство от съд, правителствен, административен или регулаторен орган или клиент по отношение на каквото и да е нарушение или предполагаемо нарушение на който и да е Закони за борба с подкупите.
 • Следните определения се прилагат към тази клауза 22.2:
  • а. „Близък член на семейството“ означава (i) съпругът на лицето; (ii) баби, дядовци, родители, братя и сестри, деца, племенници, племенници, лели, чичовци и първи братовчеди на лицето и съпруга на съпруга; (iii) съпругата на всички лица, изброени в подкатегории (i) и (ii); и (iv) всяко друго лице, което споделя същото домакинство с лицето.
  • b. „Държавно образувание“ означава (i) всяко национално, щатско, регионално или местно правителство (включително, във всеки случай, всяка агенция, отдел или подразделение на такова правителство); (ii) всяка политическа партия; (iii) всяко образувание или бизнес, който е собственост или се контролира от някой от тези органи, изброени в подкатегория (i) или (ii); или (iv) всяка международна организация, като например Обединените нации или Световната банка.
  • ° С. „Държавно длъжностно лице“ означава (i) всеки директор, служител, служител, агент или представител (включително всеки избран, номиниран или назначен да бъде директор, служител, служител, агент или представител) на който и да е държавен орган или някой друг действайки в официално качество от името на държавен орган; (ii) всяка политическа партия, служител на политическа партия или служител на политическа партия; (iii) всеки кандидат за публична или политическа длъжност; (iv) всеки член на кралско или управляващо семейство; или (v) всеки агент или представител на някое от тези лица, изброени в подкатегории (i) до (iv).

КЛАУЗА 23: СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ

От време на време GVZ може да прехвърля данни, получени от клиента, за целите на изпълнението на това споразумение с който и да е член на неговата група (което означава дъщерни дружества, крайно холдингово дружество и неговите дъщерни дружества по целия свят). Събраните данни могат да се прехвърлят и съхраняват на местоназначение извън Европейското икономическо пространство („ЕИП“). Може да се обработва и от персонал, работещ извън ЕИП, който работи за GVZ. С предоставянето на данни от клиента, клиентът се съгласява с това прехвърляне, съхраняване или обработка. GVZ ще предприеме разумни стъпки, необходими, за да гарантира, че данните на клиента се третират сигурно и в съответствие с практиките, съдържащи се в Регламент (ЕС) 2016/679.

КЛАУЗА 24: СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КАЛИФОРНИЯ 65

Предложение 65 на Калифорния („Пропорция 65“), известно още като Закон за безопасна питейна вода и токсични вещества, е закон за правото да се знае, който налага предупредителни етикети върху продукти, продавани в Калифорния, които съдържат определени химикали, включително тежки метали, известни на щат Калифорния като причиняващи рак, вродени дефекти или други репродуктивни увреждания. С НАСТОЯЩОТО GVZ ПРЕДУПРЕЖДАВА КЛИЕНТА, ЧЕ СТОКИТЕ МОЖЕ ДА СЪДЪРЖАТ ХИМИКАЛИ, ЗА КОИТО НА ШТАТА КАЛИФОРНИЯ Е ИЗВЕСТНО, ЧЕ ПРИЧИНЯВАТ РАК ВРОДЕНИ ДЕФЕКТИ И ДРУГИ РЕПРОДУКТИВНИ УВРЕДИ. Клиентът се съгласява и потвърждава, че е единствената и изключителна отговорност на Клиента да спазва предупредителните изисквания на Prop 65 и разпоредбите за прилагане. Освен това клиентът се съгласява да етикетира стоките, получени или закупени от клиента, независимо дали за разпространение, препродажба, употреба или по друг начин, в съответствие с Prop 65 и разпоредбите за прилагане. Клиентът се съгласява да поеме изключителна и пълна отговорност за всички искове, щети, загуби и разходи, произтичащи от неспазването на предупредителните изисквания, изложени в Предложение 65. В НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, КЛИЕНТЪТ ТРЯБВА ДА ОБЕЗЩЕТИ, ДА ЗАЩИТАВАТЕ И ПРЕДПАЗВАТЕ GVZ И НЕГОВИТЕ СЪВЪРЗВАНИ ЛИЦА, И ТЕХНИТЕ ДЪЛЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ, АКЦИОНЕРИ, АГЕНТИ И НАСЛЕДНИЦИ ОТ ВСЯКАКВИ ИСКОВЕ, РАЗХОДИ, ПРОИЗВОДСТВА, ИСКАНИЯ, ЗАГУБИ, ЩЕТИ И РАЗХОДИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ НА АДВОКАТА И НА АДВОКАТА РАЗХОДИ) ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД ИЛИ ХАРАКТЕР, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ С ДЕЙСТВИТЕЛНОТО ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМОТО НЕСПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕТО, ИЗЛОЖЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ 65. ПРИЕМАНЕТО НА СТОКИТЕ ОТ КЛИЕНТА ПРЕДСТАВЛЯВА ИЗРИЧНО ПОТВЪРЖДЕНИЕ И ПРИЕМАНЕ Е НА ТОВА 24.

КЛАУЗА 25: СЪОТВЕТСТВИЕ С УТВЪРЖДАВАЩИТЕ ДЕЙСТВИЯ

Клиентът и всеки от неговите подизпълнители трябва да спазват изискванията на 41 CFR §§ 60-1.4(a), 60-300.5(a) и 60-741.5(a), както е приложимо. Тези разпоредби забраняват дискриминацията срещу квалифицирани лица въз основа на статута им на защитени ветерани или лица с увреждания и забраняват дискриминацията срещу всички лица въз основа на тяхната раса, цвят на кожата, религия, пол, сексуална ориентация, полова идентичност или национален произход. Нещо повече, тези разпоредби изискват обхванатите основни изпълнители и подизпълнители да предприемат утвърдителни действия за наемане и напредване в заетостта на лица без оглед на раса, цвят на кожата, религия, пол, сексуална ориентация, полова идентичност, национален произход, защитен статут на ветеран или увреждане.

 

>>> DOWNLOAD УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА <<

Via Magenta, 77 / 16A
20017 Rho (MI) - Италия
Телефон +39 02 3340 0846
ДДС: IT04126380155

Via Magenta, 77 / 16A
Ро 20017, Италия

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Вие трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите.
+39 02 3340 0846


© 2023 GVZ components srl | Всички права запазени