English English

Research & Analysys

  • Филтри
  • Превключете към оформлението на мрежата
  • Превключване към оформление на таблицата

Предоставя пълен набор от информация за концентрацията на радон

(NH3)/N(CH3)3 газов хроматограф

H2S/CH4S/(CH3)2S Газов хроматограф

H2 / CO газов хроматограф

C7H8/C8H10/C8H10/C8H8 Gas Chromatograph

C2H4O - C3H6O - C2H5OH - C5H8 Газов хроматограф

Устройство за измерване на халитоза

Едно, дву- и четириканални аналогови инфрачервени сензори TO-39

EzPyro ™ SMD - интегрирана цифрова пироелектрическа IR сензорна система

ezPyro ™ SMD + цифров пироелектрически IR сензор с разширен обхват

ezPyro ™ SMD Dual - двуканален пироелектричен детектор